Đặt lịch đào tạo cấp chứng chỉ phân tích rung động